Algemene voorwaarden

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Josefien Coaching:  gevestigd te Schumannlaan 121, 8031 EZ in Zwolle

Cliënt:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst van Josefien Coaching wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt:  de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant);  

Definitie diensten:  de door Josefien Coaching aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten; waaronder bijv. coaching.

2. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet rechtsgeldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Josefien Coaching wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

3. Betaling en facturering 

3.1 Josefien Coaching zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. 

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Josefien Coaching heeft plaatsgevonden. 

3.4 Josefien Coaching is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Josefien Coaching, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Josefien Coaching aangegeven valutadatum wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Josefien Coaching ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

4. Verplichtingen van deelnemer bij het volgen van een coachingstraject 

4.1 Cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Josefien Coaching gevraagde benodigde informatie ten behoeve van het coachingstraject. 

4.2 Cliënt dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een coachingstraject. 

5. Rechten van de aanbieder betreffende de uitvoering van een coachingstraject

5.1 Josefien Coaching is gerechtigd: 

  1. om de inhoud van een coachingstraject tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 
  2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de coachsessies en te wijzigen indien van toepassing; 
  3. de planning van onderdelen van een coachingstraject ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 
  4. te bepalen welke coach aanwezig zal zijn of eventueel een andere coach aan te bieden; 
  5. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt ontvangt hiervan bericht, zonder dat Josefien Coaching gehouden is tot opgave van redenen.

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt bij een coachingstraject 

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Coachingsgesprek: tot 24 uur voor aanvang gesprek.

6.2 Annulering van deelname aan een coachingstraject respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Josefien Coaching. 

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Josefien Coaching niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Josefien Coaching te voldoen. 

6.4  Bij annulering/opzegging door cliënt binnen 24 uur voor aanvang van het coachingsgesprek is de cliënt onverminderd gehouden aan de kosten die verbonden zijn aan dat coachingsgesprek

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Josefien Coaching is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Josefien Coaching. 

7.2 Iedere schade jegens Josefien Coaching, behalve een schade die door Josefien Coaching is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering. 

8. Overmacht 

8.1 Indien Josefien Coaching door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Josefien Coaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Josefien Coaching op betaling door cliënt voor reeds door Josefien Coaching verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht-situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

8.2 Josefien Coaching zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Josefien Coaching heeft daarbij slechts een inspanningsverplichting. 

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Josefien Coaching) waardoor Josefien Coaching tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een coach, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteit-storingen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Josefien Coaching kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt. 

9. Uitvoering door derden 

9.1 Josefien Coaching is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. 

10. Vertrouwelijkheid 

10.1 Josefien Coaching zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt , tenzij anders is overeengekomen of Josefien Coaching daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

10.2 Cliënt is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Josefien Coaching of andere cliënten aan een coachingstraject hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Josefien Coachingof aan andere cliënten is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Josefien Coaching ontwikkelde documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, blogs, aanbiedingen, uitingen op internet/website van Josefien Coaching en haar concepten, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Josefien Coaching en gehanteerde software berusten bij Josefien Coaching of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 11.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Josefien Coaching is het niet toegestaan om enig door Josefien Coaching aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Josefien Coaching geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

12. Persoonsgegevens 

12.1 Josefien Coaching behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke op haar website is te vinden.

12.2 Josefien Coaching neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events e.d.) door Josefien Coaching. 

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Josefien Coaching en Josefien Coaching zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en Josefien Coaching kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, onverminderd het recht van Josefien Coaching een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.